Canadese Indianen

De oorspronkelijke bewoners van Canada zijn de Indianen en de Inuit
(Eskimo's),  die samen 4% van de bevolking uitmaken. De Indianen in 
Canada zijn ruwweg in twee groepen te verdelen: de landbouwers en 
de jagers. De eerste groep, waarvan de Irokezen de grootste stam 
vormden, leefde met name in wat nu Zuid-Ontario is en langs de St.
Lawrence-rivier. Ze woonden in dorpen en leefden voornamelijk van
de landbouw. Deze landbouwers kwamen als eerste in contact met de 
Europeanen en in de loop der tijd vond er een zekere mate van in-
tegratie plaats. De vele stammen die over de uitgestrekte prairies 
dwaalden leefden van de jacht. Het waren jagers en verzamelaars,
echte nomaden, die mee trokken met de bron van hun bestaan: de
bizonkudden. De bizon gaf de Indianen alles wat ze nodig hadden:
zijn vlees was hun voedsel en zijn huid werd gebruikt voor kleding
en voor tenten (wigwams of teepee's) waar ze in leefden. Op dit
moment staan ca. 300.000 personen als Indiaan geregistreerd. Ze
zijn verdeeld over ca. 600 stammen, de zogenaamde ‘First Nations',
en wonen in ca. 2300 reservaten. De verdeling van de Indiaanse be-
volking verschilt enorm per provincie. Het merendeel van de indianen
woont in de provincies Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta,
British Columbia en het Yukon Territory. Een klein aantal, voor-
namelijk in het noorden, leidt nog een nomadisch bestaan als jager.
De belangrijke Indianenstammen zijn: Algonquins uit Ontario,
Abénaquis en Iroquois uit Québec, Micmacs uit New Brunswick,
Kananaskis uit Alberta en Coquitlam en Matsqui uit British Columbia.

Van Eskimo naar Inuit

Oorspronkelijk stammen de Inuit uit Azië; en kwamen ze in
Canada terecht via de Bering Straat, en al hebben ze wel
getracht om naar het zuiden te komen, telkens weer werden
zij terug gedreven door de Indianen. De Inuits moesten dus
wel in het noorden blijven. Zij trokken onder meer tot aan
de (Canadese) eilanden Baffin en Ellesmere toe, en staken
vandaar over naar Groenland. Velen vestigden zich in het
centrale deel van Noord-Canada, de huidige Nort-west Ter-
ritories, waar zij hun land-cultuur ontwikkelden. Één van
de eerste Inuits culturen die van de Prae-dorsets en de
Dorsets, ontstond ongeveer 6000 jaar geleden. De huidige
Eskimo duiden zich liever aan als Inuit, wat in hun taal,
het Inuktitut, eenvoudig “mensen” betekent. Met het woord
Eskimo worden zij liever niet meer mee aangesproken omdat
het “rouwe vleeseters” betekent. Uit respect voor deze men-
sen hebben wij het woord Eskimo vervangen voor Inuit. En
voor de duidelijkheid hebben wij dit verhaal ook genoemd
“Van Eskimo naar Inuit”. Zij worden verdeeld in de Adgor-
miut, oftewel 'Mensen die tegen de wind ingaan', en de Ok-
kormiut, en dat zijn 'Mensen die naar de warmte trekken'.

Deze wonen inderdaad aan de kusten van de provincie Que-
bec en van het eiland Baffin, waar het klimaat wat zachter is.
De Adgormiut zijn verdeeld in acht stammen, waarvan de na-
men over het algemeen de woongebieden aanduiden. Zo woont
de Paddlermiutstam ten westen van Eskimo Point aan de Hut-
son-baai, in de streek juist boven de boomgrens; “padlerk” be-
tekent dan ook; klein, laag struikgewas. De stammen zijn weer
 onderverdeeld in groepen al naar gelang van hun woonplaats-
en en gebruiken.Naar schatting bestaat de gehele Inuit bevolking van Alas-
ka, Canada, Groenland en Siberië uit ongeveer zo'n 50.000
mensen. De klimatologische omstandigheden waaronder
 de Inuit leeft en zijn problemen om voedsel te vinden, zijn
er de voornaamste oorzaak van, dat zijn filosofie zich geheel
concentreert op het begrip “eten”, waaraan in de winter een
nijpend gebrek kan ontstaan.Vroeger leidde dit wel tot infan-
ticide (kindermoord). Werd ten tijde van voedselnood een
kind geboren,dan werd besloten het niet in leven te laten,
want er was geen eten voor. Er wordt beweerd dat oude en
zieke mensen worden achtergelaten, wanneer de familie
verder trekt. Dit gebeurt echter alleen onder bijzondere
omstandigheden,bijvoorbeeld wanneer het kamp zich be-
vind op een plek waar niets te jagen valt en het seizoen nog
niet zo ver is gevorderd, dat per slee kan worden gereisd. Ou-
den van dagen of zieken die niet zo lang kunnen lopen, word-
en dan met alles wat de groep aan voedsel kan missen achter
gelaten; heeft de groep geluk met de jacht, keert men dade-
lijk naar de achtergeblevenen terug ook wel eens te laat.

Inuits hecht grote waar de aan zijn naam, waarin zijn hele
persoonlijkheid besloten ligt. “Tireak” betekent “Wezel”;
de man die zo heet, gedraagt zich ook als een wezel. Wan-
neer hij snel iets slims heeft gedaan, zeggen de anderen:
“Ja dat is typisch iets voor hem, hij is toch een wezel?”
Een ander kan “Amarok” heten,”Wolf”.De logische beoor-
deling van zijn handelingen zal zijn: ”Natuurlijk is hij zo,
hij handelt volgens de natuur en instinct van een wolf.”
Doorgaans geven ouders hun kinderen de namen van de
grootouders, waardoor de naam telkens één generatie ver-
springt 'Idlout' betekent 'Foetus' en zegt iets over het ka-
rakter; een in zichzelf gekeerd mens. Soms gaat het belang
dat Inuits aan namen hechten, zo ver, dat een ziek kind snel
een andere naam krijgt om de geest die het patiëntje kwaad
wil doen, te misleiden.Toch zijn de Inuits christenen! Een
paar jaar geleden heeft de Canadese regering alle Inuits voor
het gemak een familienaam gegeven. Maar dat komt niet
overeen met hun opvatting omtrent de naam en de mens.


Copyright vereniging Real Indian Nation